škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

SRPDŠ - třídní důvěrníci:

1.A Marie Urbanová
1.B Kateřina Voňková
2.A.Dagmar Hlavničková
2.B Michaela Gubišová
3.A Monika Fišerová
3.B Veronika Kondrátová
3.C Stanislav Beránek
4.A Kateřina Cmuntová
4.B Martin Hospodka
4.C Lenka Marvanová
5.A Marta Handlová
5.B Markéta Fikejzová
6.A Irena Matějů
6.B Josef Petzold
7.A Klaudia Kukačová
7.B Zdeněk Rada
8.A Jiří Růžička
8.B Miroslav Garaja
9.A Petra Šmakalová
9.B Martin Prokeš

Školská rada

Předsedkyně: Martina Procházková

Členové: Petr Konopiský, Milada Rýdlová, Roman Tichovský, Kateřina Bednářová, Jiří Pavlík

Školská rada byla zřízena Městem Benešov při základní škole ke dni 1. 11. 2016.

Zřizovatel rozhodl zřídit školskou radu s počtem šesti členů, dva členy jmenuje Rada města Benešov, dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků, dva členy pedagogičtí pracovníci.

Funkční období školské rady je tři roky a rada zasedá nejméně dvakrát ročně. 


Dle §168, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., Školská rada:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.1